Loading...
Dostawa za Zloty ® Poštovné za Korunu ® Postovne za Euro ® Egy Forintos Posta ® Porto pro einen Euro AT ® Porto pro einen Euro DE ® Cost Livrare Un Leu
Spraw sobie radość i nie płać za przesyłkę. Wszystko w magazynie, natychmiastowa wysyłka!
Dostawa za Zloty ® Poštovné za Korunu ® Postovne za Euro ® Egy Forintos Posta ® Porto pro einen Euro AT ® Porto pro einen Euro DE ® Cost Livrare Un Leu

0
Loading
Koszyk jest pusty
DO BEZPŁATNEJ DOSTAWY BRAKUJE JUŻ TYLKO  

WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowej

Jan Bitterlich (DostawaZaZloty.pl)

z siedzibą Liberec IV-Perštýn, Kominická 601/3

Oddział firmy do składania reklamacji / wycofania się z umowy: Žitavská 234/63, Liberec, 460 11

REGON: 74711041

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o licencjach handlowych zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym.

Operator tego sklepu internetowego:
ERKA SHOP LTD. Company number 11821398. Enterprise House, 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom OL9 6HZ.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1.1. Niniejsze Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami biznesowymi") firmy Jan Bitterlich DostawaZaZloty.pl z siedzibą w Liberec IV-Perštýn, Kominická 601/3, numer identyfikacyjny REGON: 74711041 (zwany dalej "Sprzedawcą"), zgodnie z postanowieniami art. 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny (Zwane dalej "Kodeksem cywilnym") dostosowują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z umową kupna (zwaną dalej "Umową kupna") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.DostawaZaZłoty.pl (zwanej dalej "stroną internetową") za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej "interfejsem sieciowym sklepu").
 • 1.2. Warunki handlowe nie mają zastosowania w przypadkach, w których osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy jest osobą prawną lub w trakcie zamawiania towarów jest osobą działającą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

 • 1.3. Przepisy stanowiące odstępstwo od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

 • 1.4. Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa zakupu i Warunki handlowe są przygotowywane w języku czeskim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku czeskim.

 • 1.5. Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Niniejszy postanowienia nie naruszają praw i obowiązków zaistniałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

 • 2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący mogą uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Za pomocą interfejsu użytkownika nabywca może dokonywać zamawiania towarów (zwanego dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs sieciowy zezwala na przechowywanie, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
 • 2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane dostarczone przez kupujących na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za poprawne.

 • 2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

 • 2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika stronom trzecim.

 • 2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, szczególnie jeśli kupujący nie używa swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż rok lub jeśli kupujący naruszy zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki handlowe).

 • 2.6. Kupujący bierze pod uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne bez przerwy, w szczególności w przypadku niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, ew. konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 • 3.1. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów i kosztach zwrotu towarów, jeżeli towary te nie mogą zostać zwrócone konwencjonalną drogą pocztową. Podane są ceny towarów, w tym podatek od wartości dodanej i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.

 • 3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostarczania towarów. Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w internetowym interfejsie sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Polski.

 • 3.3. Po złożeniu zamówienia kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

  • 3.3.1. zamówionym towarze (zamówiony towar kupujący ''włoży'' do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),

  • 3.3.2. sposobie zapłaty za zakup towarów, szczegółach wymaganej metody dostawy zamówionych towarów i

  • 3.3.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (łącznie zwanych "zamówieniem").

 • 3.4. Před údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy, poprzez kliknięcie przycisku "ZAMÓWIĆ". Údaje uvedené v objednávce jsou zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit prodávajícím považovány za správné. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca natychmiast potwierdzi otrzymanie rachunku kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym nabywcy").
 • 3.5. Sprzedający ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie), w zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacunkowe koszty transportu).

 • 3.6. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym wynika z potwierdzenia otrzymania zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane do kupującego e-mailem na adres e-mail kupującego.

 • 3.7. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z środków komunikacji na odległość, zawierając umowę kupna. Koszty poniesione przez kupującego w przypadku korzystania z środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia z Internetem, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym te koszty nie różnią się od stawki podstawowej.

4. CENA PRODUKTU I WARUNKI PŁATNOŚCI

 • 4.1. Kupujący może zapłacić sprzedającemu za nabyte towary i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupnaw następujący sposób:

 • gotówką za potwierdzeniem odbioru w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

 • przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego nr. 2600782914/2010 FIO a.s. (zwane dalej "Kontem Sprzedawcy");

 • Metoda płatności Twisto
  1.1. Metoda płatności Twisto jest realizowana przez firmę Twisto payments a.s., REGON: 01615165, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wpis 19085, znajdującą się pod adresem Ujezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 ("Twisto" ) polega na odroczeniu płatności Kupującego za zakup towarów lub usług u Sprzedawcy poprzez przeniesienie jego roszczenia na Twisto na żądanie Kupującego i jego późniejszą płatność na rzecz Twisto na rzecz Kupującego zamiast Kupującego na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
  1.2. Jeżeli Kupujący zastosuje metodę płatności Twisto, którą oferuje Sprzedająca, a dostarczaną przez firmę Twisto, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty (tj. całkowitej ceny zakupu i kosztu transportu towaru) w ciągu 14 dni od daty wysłania towaru lub usługi za pomocą usługi Płatność Online, lub w ciągu 45 dni od daty wysłania towaru lub usługi przy użyciu usługi konto Twisto.
  1.3. Korzystaniem z metody płatności Twisto Kupujący wyraża zgodę na "Warunki handlowe Twisto" i przyjmuje do wiadomości "Politykę prywatności" firmy Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupujący wyraźnie zgadza się z roszczeniem należności Sprzedawcy (tj. Handlowca) w kwestii zapłaty całkowitej ceny zakupu (w tym wszelkich kosztów wysyłki i innych) zamówionych towarów i / lub usług do Twisto, oraz za pomocą metody płatności Płatność online Kupujący zawiera umowę z Twisto o świadczeniu usługi płatności online zgodnie z "Ogólnymi warunkami płatności dla klientów płatności internetowych".
  1.4. Twisto przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ogólną Polityką Prywatności w "Zasadach przetwarzania danych osobowych" na stronie internetowej Twisto.
 • 4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, przez cenę zakupu rozumie się również i koszty związane z dostawą towarów.

 • 4.3. Sprzedawca nie prosi kupującego o depozyt lub inną podobną płatność. Tego nie dotyczą postanowienia art. 4.6 warunków umowy handlowej dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

 • 4.4. W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze kwota
  w wysokości ceny zakupu jest należna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej kwota jest należna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

 • 4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z podaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty kwoty w wysokości ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

 • 4.6. Sprzedawca jest uprawniony, w szczególności w przypadku, gdy nie otrzyma od kupującego dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Postanowienie § 2119 ust.1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

 • 4.7. Wszelkie rabaty od ceny towarów dostarczonych przez sprzedającego do kupującego nie mogą być łączone.

 • 4.8. Jeśli jest to praktykowane w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

 • 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
 • 5.1. Kupujący bierze pod uwagę uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 1837 kodeksu cywilnego, między innymi, nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, z umowy kupna na dostawę towarów podlegających szybkiemu psuciu się, na towary, które po dostawie uległy nieodwracalnemu wymieszaniu z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, a które konsument wyjął z opakowania i ze względów higienicznych towar ten nie może zostać zwrócony, oraz z umowy kupna na dostarczenie nagrania dźwiękowego lub obrazowego, lub programu komputerowego, jeśli zostało uszkodzone ich oryginalne opakowanie.

 • 5.2. Jeżeli nie to przypadek, o którym jest mowa w art. 5.1 niniejszej Umowy, lub każdy inny przypadek, w którym nie jest możliwe odstąpić od umowy, zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru, przy czym jeśli
  umowa sprzedaży obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawa jest podzeilona na kilka części, termin ten zaczyna ubiegać od dnia otrzymania ostatniej dostawy. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać przesłane sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może użyć wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, załączonego do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupujący może wysłać m.in. adres sprzedawcy lub adres e-mail sprzedającego.

 • 5.3. Jeżeli nie chodzi o sytuację, o której mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub w przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.2 Warunków handlowych, Umowa Zakupu jest anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu 14 (czternastu) dni od wypowiedzenia umowy sprzedawcy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą być zwrócone konwencjonalną drogą pocztową.

 • 5.4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 5.2 Warunków handlowych, Sprzedawca zwraca środki otrzymane od Kupującego w terminie 14 (14) dni od daty wypowiedzenia umowy kupna przez Kupującego, przekazując środki na rachunek bankowy kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci towaru lub nie wykaże, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.

 • 5.5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego zabezpieczenia roszczenia Kupującego dotyczącego zwrotu ceny zakupu.

 • 5.6. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami paragrafu 1829 (1) Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest również uprawniony do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, dopóki kupujący nie przejmie towaru. W takim przypadku sprzedawca zwraca kupującemu cenę zakupu bez nieuzasadnionej zwłoki, przelewem na rachunek kupującego.

 • 5.7. Jeżeli wraz z towarem zostanie dostarczony kupującemu prezent, umowa darowizny zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa darowizny zostanie anulowana, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy towaru wraz z podarowanym prezentem.

 • 6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
 • 6.1. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 • 6.2. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

 • 6.3. Jeżeli z powodu powstałego po stronie kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru, lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z powtórną dostawą towaru, ew. kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

 • 6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane otworzenie przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłkę od przewoźnika.

 • 6.5. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą zmienić specjalne warunki dostawy sprzedającego, o ile zostaną wystawione przez sprzedawcę..

 • 7. PRAWA DOTYCZĄCE WADLIWEGO WYKONANIA
 • 7.1. Prawa i obowiązki stron dotyczące wadliwego wykonania regulują obowiązujące ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy sekcji 1914 do 1925, sekcje 2099 do 2117 oraz sekcje 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie konsumenta 634/1992 Coll. z późniejszymi zmianami).
 • 7.2. Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towaru przez nabywcę::

  • 7.2.1. towar posiada cechy, które strony negocjowały, a w przypadku braku takich negocjacji, posiadają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący spodziewał się pod względem rodzaju towarów i reklamy,

  • 7.2.2. towary odpowiadają celowi, które sprzedawca określa jako ich zastosowanie, lub w jakim towary tego rodzaju są zwykle używane,

  • 7.2.3. towary odpowiadają typowi lub właściwościom uzgodnionej próbki lub oryginału, jeżeli typ lub rodzaj zostały określone na podstawie uzgodnionej próbki lub oryginału,

  • 7.2.4. towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz

  • 7.2.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

 • 7.3. Przepisy, o których mowa w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowane normalnym użytkowaniem, użytych towary z wadą odpowiadającą zużyciu przez kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towarów.

 • 7.4. W przypadku wystąpienia wady w ciągu sześciu miesięcy od przejęcia, towary uważa się za wadliwe już przy przejęciu. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia prawa do wady, która występuje na towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od przejęcia.

 • 7.5. Prawa wynikające z wadliwego wykonania są zgłaszane przez kupującego u sprzedawcy w jego siedzibie, gdzie możliwe jest przyjęcie roszczenia, bioro,ac pod uwagę asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub miejscu z którego prowadzona jest działalność handlowa.

 • 7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady mogą być regulowane przez zasady składania reklamacji sprzedającego.

 • 8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
 • 8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towarów.

 • 8.2. Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.

 • 8.3. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich zawartych w umowie kupna należy do obowiązków Czeskiej Inspekcji Handlowej z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

 • 8.4. Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola licencji handlowej jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwy urząd wydajacy licencje na handel. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych realizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa wykonuje w ograniczonym zakresie, między innymi, nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr. 634/1992 Zbiór: O ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami.

 • 8.5. Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 9.1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest przewidziana ustawą nr. 101/2000 Sb., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
 • 9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i (łącznie jako "dane osobowe").

 • 9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków Umowy Sprzedaży oraz w celu utrzymania Konta użytkownika. Jeśli kupujący nie wybierze innej opcji, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego również w celu przesłania kupującemu informacji i biuletynów handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży.

 • 9.4. Kupujący zwraca uwagę, że jest on zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia z interfejsu internetowego sklepu), do poprawnego i zgodnego z prawdą podania oraz do niezwłocznego powiadomienia sprzedającego o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

 • 9.5. Przetwarzając dane osobowe kupującego, sprzedawca może przypisać stronę trzecią jako procesor. Z wyjątkiem osób przewożących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim przez sprzedawcę bez uprzedniej zgody kupującego..

 • 9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub wydrukowany w sposób niezautomatyzowany.

 • 9.7. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został pouczony, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

 • 9.8. W przypadku, gdy kupujący uważa, że sprzedawca lub procesor (art. 9.5) prowadzi przetwarzanie jego (kupującego) danych osobowych sprzecznie z ochroną prywatnego i osobistego życia kupującego, lub z naruszeniem prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne pinktu widzenia celu ich przetwarzania, może:

 • 9.8.1. poprosić sprzedawcę lub procesora o wyjaśnienie,
 • 9.8.2. wymagać od sprzedawcy lub procesora naprawienia powstałej sytuacji.

 • 9.9. Jeśli kupujący prosi o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedający ma prawo wymagać uzasadnionej rekompensaty za udzielenie informacji, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

 • 10. WYSYŁANIE INFORMACJI BIZNESOWYCH I PRZECHOWYWANIE COOKIES
 • 10.1. Kupujący zgadza się z przesyłaniem informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na adres elektroniczny kupującego i zgadza się z posyłaniem mu informacji handlowych na jego adres elektroniczny.

 • 10.2. Kupujący zgadza się na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. Jeśli zakup na stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania sprzedającego wynikające z umowy kupna-sprzedaży są spełnione bez zdeponowania tzw. plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na podstawie poprzedniego zdania.

 • 11. DOSTARCZANIE
 • Jest możliwym dostarczanie kupującemu na adres elektroniczny kupującego.
 • 12. REKLAMACJE
 • Jeśli towar, który otrzymałeś od nas jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, postępuj zgodnie z procedurą składania reklamacji.
 • Procedura składania skarg
 • Produkty podlegające roszczeniu muszą być zgłoszone do rozpatrzenia niezwłocznie po wykryciu wady, muszą być czyste i opatrzone odpowiednimi dokumentami oraz opisem usterki lub wady, w stosownych przypadkach oznaczonym miejscem wady.
 • Jak postępować:
 • W przypadku reklamacji postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej: Wyślij produkt na adres: Žitavská 234/63, Liberec, 460 11. Transport jest opłacany przez kupującego. Przesyłka musi być kompletna (łącznie z akcesoriami i całą dokumentacją) oraz w stanie, w którym została doręczona kupującemu. Dołącz dowód zakupu. Zawsze używaj papieru do pakowania lub kartonu, aby oryginalne opakowanie nie mogło zostać posklejane, popisane lub uszkodzone w inny sposób podczas transportu. Nie wysyłaj towaru metodą za pobraniem, w którym to przypadku towar nie zostanie przejęty. Zalecamy ubezpieczenie twojego produktu.
 • Natychmiast po zawarciu umowy otrzymasz protokół reklamacyjny drogą elektroniczną na swój adres e-mail lub pobierzesz go na naszej stronie internetowej (linki do formularzy: reklamační protokol, odstoupení od smlovy = wycofanie się z umowy).

 • Towar musi być odpowiednio zapakowany do transportu, aby nie spowodować dalszych uszkodzeń.

 • Wadliwe lub uszkodzone towary zostaną wymienione lub cena zakupu zostanie zwrócona.

 • Do towarów muszą być dołączone wszystkie dokumenty, które kupujący otrzymał wraz z towarem, takie jak wzór, karta gwarancyjna i inne.

 • Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z eksploatacji, właściwości funkcjonalnych i uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktów, a także szkody spowodowane przez zdarzenia zewnętrzne i niewłąściwą manipulację. Usterki tego pochodzenia nie są objęte gwarancją.

 • Ze względów sanitarnych towary są przyjmowane do reklamacji tylko w przypadku, że zostały prawidłowo wyczyszczone.

 • Jeśli producent udziela dłuższej gwarancji, jest ona wymieniona dla każdej danej pozycji w katalogu.

 • W przypadku odrzuconych roszczeń, mogą być naliczane opłaty za rozpatrzenie reklamacji i opłaty manipulacyjne.

 • Zostaniesz poinformowany przez e-mail lub SMS o sposobie załatwienia reklamacji. Podobnie jak przy dostawie zamówienia, zostaniesz poinformowany o wysyłce paczki i terminie dostawy.

 • 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 13.1. Jeżeli stosunek oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

 • 13.2. Jeżeli którekolwiek postanowienie warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne, lub jeśli się takim stanie, zamiast nieważnych postanowień, zostanie wprowadzone postanowienie, którego zamysł jest jak najbardziej zbliżony do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie narusza ważności pozostałych postanowień.

 • 13.3. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

 • 13.4. Załącznik do warunków handlowych jest wzorem formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

 • 13.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres dostawy Žitavská 234/63, Liberec, 46011, adres e-mail: info@erka.email

 • V Liberci dne 1.1.2017